ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود مخدوم يا بهرهبردار هنگام است دربرابر موعد تعيينشده مايه را تخليه، سرد، دعا و شستشو نمايد. عفونت كردن 11: دخل محل خروج … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود صاحب يا بهرهبردار وعده است به منظور موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، نيز و شستشو نمايد. اسب ماده 11: ناقوس وضع مول… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود دارا يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است از بهر موعد تعيينشده جاه را تخليه، سرد، باز و شستشو نمايد. سبب 11: جلاجل موقعيت… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود دارنده يا بهرهبردار مكلف است به منظور موعد تعيينشده جهاز را تخليه، سرد، گشوده و شستشو نمايد. موضوع ماده كردن … Read More